S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete https://www.mamelevno.cz/Zp-osobnich-udaju-a-cookies-a3_0.htm

Rádi Vám poradíme

tel: 602268821
shop(a)mamelevno.cz

Obchodní podmínky + Reklamace

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodejce: Martin Poláček 

se sídlem: Plzenecká 921/73, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí

identifikační číslo: 06432808

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mamelevno.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) 

uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od 

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 

jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého 

uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží 

(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující 

provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 

a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou 

prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen 

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet 

déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně 

obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou 

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru 

a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 

občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a

nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou 

poštovní cestou. 

poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní 

obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu 

za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním 

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní 

obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku 

webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, 

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat 

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu 

kliknutím na tlačítko „“. Údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícím považovány za správné. 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou 

poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v 

objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

(například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež

je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího ,(dále jen „účet

prodávajícího“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ;

bezhotovostně platební kartou;

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a

dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou

i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, 

vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový 

doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví 

prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou 

adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit

od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho 

osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po 

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, 

které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o 

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich 

původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní 

smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo

od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že 

předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode 

dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu 

odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zanechat E-mail. Odstoupení 

od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu

elektronické pošty prodávajícího .

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva 

od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení 

odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující 

náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být 

vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní 

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, 

a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn 

vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím 

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní 

smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu 

kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 

kupujícího na vrácení kupní ceny.V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo 

od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a 

to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu

se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese 

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v 

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu 

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 

2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá 

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které 

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na 

základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto 

druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu

na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu 12-ti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době

dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je

přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě

Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení reklamace.

podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy .

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová

adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z

kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských

sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení

spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále

společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv

a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou

možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a

obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto

článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu,

při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen

bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu

kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování

jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo

v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto

informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání

tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu

poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě

neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy

(Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních

ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a

není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování , adresa elektronické pošty , telefon .

   Platné od 15.12.2022

YjUzZ